MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:17

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

2008г
360с
Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи.
Мета його - навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику враховано зміни, внесені в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися її зв'язки з іншими науками, тому латинська мова - важливий засіб розширення кругозору майбутнього лікаря. У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латино-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латино-український і україно-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 160 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Касевич Н.М., Сестринська справа

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:10

Підручник

Касевич Н.М., Сестринська справа


2011р
816стор
У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляду за ними.
Підручник містить Етичний кодекс медичної сестри України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

 

Цена: 150грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Петриченко Т.В. Перша медична допомога

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:09

Підручник

Петриченко Т.В. Перша медична допомога


2007р
248с
У підручнику відповідно до нової навчальної програми автор описує комплекс заходів і практичних навичок першої долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при гострих станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря.
Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги.
Зокрема викладено завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги, види пов'язок та правила їх накладання, види і способи проведення іммобілізації і транспортування потерпілих, принципи і методи реанімації, види ран, кровотеч, ушкоджень тканин, кісток, суглобів і принципи спинення кровотеч різними способами, профілактику травматичного шоку.
Дохідливо описано клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, а також надання першої медичної допомоги в практиці фельдшера-лаборанта (санітарного фельдшера) і медичної сестри.
За кредитно-модульною системою наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями "Медико-профілактична справа" та "Лабораторна діагностика".
СТИСЛИЙ ЗМІСТ:
І. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК - ДЕСМУРГІЯ
ІІ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
ІІІ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОРАНЕННЯХ
ІV. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАКРИТИХ
УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН, СУГЛОБІВ
ТА КІСТОК. ТРАВМАТИЧНИЙ ШОК
V. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ
ТА ОБМОРОЖЕННЯХ
VI. РЕАНІМАЦІЯ: ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
VII. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКАХ, ОТРУЄННЯХ, ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

 

Цена: 120 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Айламазян Э.К. Акушерство.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:04

Учебник для мед. вузов

Айламазян Э.К. Акушерство.


2010г
527с
Действительно хороший учебник по акушерству, рекомендован Департаментом образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебника для медицинских ВУЗов.
В учебнике рассмотрены вопросы организации родовспоможения, изложена анатомия женских половых органов, представлены приемы специального акушерского обследования женщины. Основное внимание уделено физиологии и патологии беременности, родов и послеродового периода, изложены методы оценки состояния плода и новорожденного, наиболее распространенные формы перинатальной патологии, принципы диагностики, лечения и профилактики. Описаны основные типы акушерских операций.

 

Цена: 240 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 8-05-2018, 11:01

Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:01

Руководство

Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология


2008г
552с
В практическом руководстве отражены основные разделы клинической (медицинской) психологии: методы исследования (клиническое интервьюирование, пато- и нейропсихологические эксперименты), принципы дифференциации нормы и патологии психической деятельности, психология индивидуальных различий, психология больного и психология лечебного взаимодействия, психология девиантного поведения, невротические и психосоматические расстройства, возрастная и семейная клиническая психология, психологическое консультирование, психокоррекция и основы психотерапии и др. В каждом разделе приведены тесты для программированного контроля знаний.
Для медицинских и практических психологов, психотерапевтов, психиатров, врачей различного профиля, медсестер, социальных работников, а также студентов, изучающих клиническую (медицинскую) психологию.

 

Цена: 120грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 16-12-2017, 12:01

Савельева Г.М. Акушерство

Автор: Irina от 15-12-2017, 22:54

Учебник

Савельева Г.М. Акушерство


2000г
816с
Данный учебник является результатом работы коллектива авторов - ведущих специалистов в области акушерства. В учебнике подробно изложены сведения классического акушерства о физиологическом и осложненном течении беременности и родов, акушерских операциях. Представлены новейшие данные о патогенезе, терапии и профилактике наиболее часто встречающихся осложнений беременности. Рассмотрены вопросы перинатальной медицины, пути снижения перинатальной заболеваемости и смертности. Описаны современные дополнительные методы исследования, позволяющие получить объективную информацию о состоянии организма матери и плода. Нашли отражение различные аспекты планирования семьи, включающие современные методы контрацепции, и вопросы организации акушерско-гинекологической помощи.

 

Цена: 210 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 15-12-2017, 22:54

Лабинская А.С., Волина Е.Г. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Книга 1

Автор: Irina от 15-12-2017, 22:16

Руководство

Лабинская А.С., Волина Е.Г. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Книга 1


2008г
1080с
"Руководство по медицинской микробиологии", написанное коллективом известных ученых и практических врачей, издается в трех книгах.
Книга предназначена для микробиологов, врачей-лаборантов, преподавателей, учащихся в системе постдипломного образования, студентов ВУЗов.
В книге 1 представлены материалы по общей и санитарной микробиологии, изложены основы теоретической и прикладной иммунологии. Описаны общие требования к организации и проведению работ с патогенными микроорганизмами, устройству и оснащению микробиологической клинической лаборатории, используемым методам дезинфекции и стерилизации. Приведены принципы таксономии и классификации микроорганизмов. Подробно изложены сведения о морфологии и ультраструктуре прокариотов, методах их микроскопического исследования, об основах энергетического обмена и процессах биосинтеза. Описаны методы их культивирования на питательных средах различного состава, тесты идентификации и дифференциации в классических и экспресс-вариантах. Включены материалы по использованию антимикробных препаратов, о методах определения антибиотикочувствительности, основах генетики бактерий и методах молекулярно-генетических исследований в диагностике инфекционных болезней, подробно изложена схема постановки ПЦР. Описаны строение и свойства бактериофагов, их использование в практике. Перечислены основные свойства патогенных бактерий и способы воспроизводства экспериментальной инфекции на моделях лабораторных животных.
Несколько глав посвящено описанию основ иммунологии, определению параметров иммунного статуса организма человека, методов иммунодиагностики и вакцинопрофилактики инфекционных болезней.
Подробно изложены основные задачи, методы санитарно-микробиологических исследований объектов внешней среды и оценка их показателей. Приведены рецептуры красок, индикаторов, буферных растворов и питательных сред для выделения, культивирования, идентификации бактерий и санитарно-микробиологических исследований.

 

Цена: 330 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 15-12-2017, 22:16

Фаллер Дж.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки

Автор: Irina от 15-12-2017, 22:09

Фаллер Дж.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки

Фаллер Дж.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки


256с
Предлагаемая вниманию читателей книга американских специалистов посвящена изложению основ молекулярной биологии клетки. Особое внимание уделено строению клеточных мембран, внутриклеточных органелл, цитоскелета и митохондрий. Подробно рассматриваются процессы клеточного деления на молекулярном уровне и процессы межклеточного взаимодействия, механизмы межклеточной и внутриклеточной передачи сигналов. Достоинством книги является увязывание этих сведений с механизмами развития разнообразных врожденных, наследственных и приобретенных заболеваний и с современными методами их лечения.
Книга предназначена для студентов медицинских институтов, аспирантов, научных работников и врачей-клиницистов разных специальностей.

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Нейматов Э.М., Сабинин С.Л. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела.

Автор: Irina от 15-12-2017, 21:31

Нейматов Э.М., Сабинин С.Л. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела.

Нейматов Э.М., Сабинин С.Л. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела.


2012г
480с
Биомеханика — наука о законах механического движения в живых системах. Задачей книги «Настольная книга остеопата» является раскрытие природы человеческого тела и его механизмов как в подвижности, так и в стабильности, с подробным разбором суставной структуры и мышечной функции. Основным в данном издании является раздел биомеханики, в котором тело рассматривается как система костных рычагов. Через изучение биомеханики возможно осмыслить физические принципы, управляющие телом, и силы, действующие на него, что поможет приблизиться к пониманию структуры и функции отдельных его компонентов.
Для остеопатов и врачей любых специальностей, интересующихся биомеханикой и взаимосвязями структуры и функции: ортопедов, травматологов, мануальных терапевтов, неврологов и специалистов по физической реабилитации, а также для всех тех, кто интересуется телесно-ориентированными практиками.

 

Цена: 330 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.

Автор: Irina от 15-12-2017, 20:18

Учебник

Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.


2008г
704с
Книга рекомендована Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию ВУЗов России в качестве учебника для студентов медицинских вузов и медицинских факультетов университетов, а также врачей всех специальностей.
Учебник написан коллективом кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова в соответствии с официально утвержденными программами преподавания микробиологии (бактериологии, вирусологии, микологии, протозоологии) и иммунологии на всех факультетах медицинских вузов.
В учебнике учтены новые данные по классификации микробов (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology 2nd Edition, 2001), решения 7-го Международного Конгресса по таксономии вирусов о вступлении в силу новой классификации вирусов с 1 января 2002 г., а также перечень микробов и диагностических исследований, соответствующий приказу МЗ РФ за № 64 от 21.02.00 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований». Учебник состоит из 20 глав, в которых последовательно разбираются вопросы общей и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Включены главы по противомикробным препаратам, особенностям иммунитета при различных состояниях организма, клинической микробиологии. Во 2-е издание учебника внесены новые данные по микробиологии и иммунологии, расширен список сокращений и устранены редакционные недостатки, обнаруженные в 1-м издании. Классификация микробов дана на состояние последних международных официальных документации. Книга также будет полезна клиницистам в качестве современного справочника по микроорганизмам и вызываемым ими заболеваниям.

 

Цена: 800 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 15-12-2017, 20:18