MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека

Автор: Irina от 10-04-2018, 11:41

Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека

Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека

2009г
Атлас нормальной анатомии человека содержит цветные, весьма информативные рисунки с обозначениями и подписями на русском и латинском языках и сопровождающий эти рисунки текст.
Атлас предназначен для студентов медицинских и других высших и средних учебных заведений, для врачей различных специальностей.

 

Цена: 1500 грн | Наличие: есть | Оформить заказ сейчас

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. 3-є видання, доповнене та виправлене.

Автор: Irina от 10-04-2018, 11:25

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією.

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. 3-є видання, доповнене та виправлене.


2012р
676с
3-є видання, доповнене та виправлене.
Підручник містить короткі сучасні данні про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному ( для медицини) аспектах.
Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об’єднані усі предмети в межах одної праці.
У ході написання підручника використані власні дослідження кафедр анатомії людини, гістології, нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії ім.. І.Я. Горбачевського та досвід викладання Чортківського медичного училища.
Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти I та II рівнів акредитації.

 

Цена: 270 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Островерхов Г. Е., Бомаш Ю. М., Лубоцкий Д. Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия

Автор: Irina от 6-04-2018, 16:33

Учебник

Островерхов Г. Е., Бомаш Ю. М., Лубоцкий Д. Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия


2013г
736с
Для студентов медицинских институтов и начинающих хирургов.
В учебнике изложен систематический курс оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов медицинских институтов. В начале предпосылаются две главы по общим вопросам оперативной хирургии и топографической анатомии, далее последовательно излагаются топографическая анатомия областей человеческого организма и описание методики хирургических операций на них. Этим достигается методическое единство в изучении предмета и особенности хирургических операций в каждой топогра-фо-анатомической области.
Особое внимание в учебнике отведено оперативной хирургии опорно-двигательного аппарата и брюшной полости. Учебник содержит 567 иллюстраций.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебника для студентов медицинских вузов.

 

Цена: 750 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 16:33

Зайко М.Н., Ю.В. Биць, Патофізіологія

Автор: Irina от 6-04-2018, 16:27

Підручник

Зайко М.Н., Ю.В. Биць, Патофізіологія


2008р
704стор
Підручник підготовлений співробітниками кафедри патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця і провідними фахівцями України з загальної патології та патологічної фізіології.
У підручнику на сучасному науковому рівні викладено загальні та спеціальні питання патологічної фізіології.
Порівняно з першим виданням (Вища шк., 1995) матеріал багатьох розділів із загальної патології та патологічної фізіології органів і систем значно перероблено, заново написано розділи "Патологічна фізіологія клітини", "Патогенна дія хімічних факторів", "Патогенна дія біологічних (інфекційних) факторів", "Патологічна фізіологія екстремальних станів. Шок. Колапс. Кома". Зазнали оновлення й осучаснення такі розділи, як "Загальна нозологія", "Запалення", "Гарячка".
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 240грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ткаченко С.К. Пацюрко Р.І. Педіатрія с курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики.

Автор: Irina от 6-04-2018, 16:26


520с
Для студентів вищих навчальних закладів 1-3 рівнів акредитації.
У підручнику викладено основні завдання педіатричної служби України. Висвітленні питання етики, деонтології і професійних якостей фельдшера і акушерки, роль фельдшера в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію. Патогенез і клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних соматичних та інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на до госпітальному етапі і у стаціонарі. Окремі розділи підручника присвячено організації роботи фельдшерсько-акушерського пункту, найуживанішим лікарським засобам у практичній діяльності фельдшера, обсягу профілактичної та лікарської допомоги дітям, питання диспансеризації.

 

Цена: 220 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 16:26

У.Вельш. Атлас гистологии. Более 500 цветных иллюстраций.

Автор: Irina от 6-04-2018, 16:17

У.Вельш. Атлас гистологии. Более 500 цветных иллюстраций.

У.Вельш. Атлас гистологии. Более 500 цветных иллюстраций.

2011г
264с
В атласе исчерпывающе представлен весь гистологический и цитологический материал, необходимый для успешного обучения в медицинских и стоматологических вузах как на додипломном этапе обучения, так и при постдипломном образовании. Более 500 иллюстраций включают тщательно отобранные фотографии, полученные при световой и электронной микроскопии, а также схематические изображения важных гистологических и цитологических объектов и процессов. Шесть предшествующих изданий на немецком языке позволили максимально улучшить качество излагаемого материала, сделать его удобным как для молодых специалистов и студентов, так и для опытных морфологов.

 

Цена: 700 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология (9-е издание)

Автор: Irina от 6-04-2018, 14:45

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология (9-е издание)Учебное пособие
2017 год
928с
Издание рассчитано на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и стоматологов-практиков.
Пособие посвящено современным стоматологическим материалам, инструментам, а также методикам и технологиям их клинического применения. В первой части детально рассмотрены вопросы препарирования кариозных полостей и пломбирования (реставрации) зубов с использованием современных методов обезболивания, инструментов, пломбировочных материалов и адгезивных систем, подробно описаны методики их клинического применения. Во второй части пособия изложены вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, приведено описание применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных препаратов, методик инструментальной обработки и пломбирования корневых каналов. Третья часть посвящена вопросам диагностики и лечения заболеваний пародонта. Впервые в пособие включена специальная глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-язвенных поражениях губ, языка и слизистой оболочки рта. В книге 75 таблиц, 570 рис., библиография 51 название.
Издание 9-е, переработанное и дополненное.

 

Цена: 600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник

Автор: Irina от 6-04-2018, 14:23

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник


2012г
640с
Учебник написан в соответствии с утвержденной Министерством образования РФ в 2002 году программой курса гистологии, цитологии и эмбриологии для медицинских вузов.
Первое издание учебника было отмечено золотой медалью ММА им. И.М. Сеченова как лучшая научная работа и имело большой успех у студентов и преподавателей медицинских вузов.
Во втором издании структура и содержание учебника еще более привязаны к процессу изучения данного курса. Так, помимо прежнего деления материала на 32 темы, последние теперь объединены в шесть модулей, по изучении каждого из которых целесообразно проводить рубежный контроль материала. Курс рассчитан на два семестра, по три модуля на семестр.
Материал изложен, с одной стороны, четко и кратко, а с другой — исчерпывающе и в тесной связи со смежными дисциплинами (анатомией, физиологией, биохимией).
Текст богато иллюстрирован. Принципиальная новизна учебника состоит в том, что основу его визуального ряда составляют оригинальные цветные снимки (а не рисунки) препаратов. Кроме того, в книге много микрофотографий, цветных схем и рисунков.
Учебник является частью учебного комплекса, в который входят также «Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии», «Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии», «Тесты по гистологии, цитологии и эмбриологии», «Молекулярная биология».
Для студентов всех факультетов медицинских вузов, медицинских и биологических факультетов университетов и слушателей системы послевузовского профессионального медицинского образования.

 

Цена: 1100 грн | Наличие: есть | Оформить заказ сейчас

Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учебник

Автор: Irina от 6-04-2018, 14:00

Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учебник. 3-е издание, переработаное и дополненное.

Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учебник


2012г
496с

Фрагмент книги. Посмотреть
Учебник написан профессорами ведущих российских медицинских вузов с учетом новых требований проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в современное законодательство. Учебный материал построен на основе инновационной модульной образовательной программы, разработанной сотрудниками кафедры судебной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с программой дисциплины "Судебная медицина" для специальности "Лечебное дело" ГОСТа высшего профессионального образования. В учебнике представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм. Предназначен для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 06101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Судебная медицина"
Оглавление:
Список сокращений
Введение
Частный модуль. Понятие судебной медицины
Частный модуль. Процессуальные основы и организация
судебно-медицинской экспертизы
Частный модуль. Методы исследования в судебной медицине
Частный модуль. Краткая история судебной медицины
Частный модуль. Объекты и виды
судебно-медицинской экспертизы
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза трупа
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза трупов
плода и новорожденного
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза
по материалам дела
Частный модуль. Судебно-медицинская танатология
Субмодуль. Учение о смерти
Субмодуль. Трупные изменения и диагностика давности наступления смерти
Субмодуль. Осмотр трупа на месте его обнаружения
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза механических повреждений
Субмодуль. Общая характеристика механических повреждений
Субмодуль. Судебно-медицинская диагностика прижизненности и давности травмы
Субмодуль. Повреждения, причиняемые твердыми тупыми предметами
Субмодуль. Повреждения, возникающие при падениях
Субмодуль. Повреждения, причиненные транспортными средствами
Субмодуль. Повреждения, причиненные острыми предметами
Субмодуль. Повреждения от действия огнестрельного оружия
Субмодуль. Повреждения от взрывов
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза при действии физических факторов
Субмодуль. Повреждения от действия высокой температуры
Субмодуль. Повреждения от действия низкой температуры
Субмодуль. Повреждения от действия электричества
Субмодуль. Радиационная травма
Субмодуль. Повреждения от изменения барометрического давления
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза при асфиксии
Субмодуль. Общая характеристика механической асфиксии
Субмодуль. Повешение
Субмодуль. Удавление петлей
Субмодуль. Удавление руками
Субмодуль. Асфиксия от закрытия дыхательных отверстий и дыхательных путей
Субмодуль. Компрессионная асфиксия
Субмодуль. Асфиксия от недостатка кислорода в воздухе
Субмодуль. Утопление
Частный модуль. Судебно-медицинская диагностика отравлений
Субмодуль. Общая характеристика отравлений
Субмодуль. Клинико-морфологические проявления отравлений
Субмодуль. Отравления едкими ядами
Субмодуль. Отравления гемотропными ядами
Субмодуль. Отравления ядами резорбтивного действия
Частный модуль. Медико-криминалистическая идентификация
Субмодуль. Медико-криминалистическая идентификация орудия травмы
Субмодуль. Медико-криминалистическая идентификация личности
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза дефектов в оказании медицинской помощи. Ответственность медицинских работников за правонарушения в профессиональной деятельности
Субмодуль. Юридические основы деятельности врача
Субмодуль. Неблагоприятные исходы в медицинской практике
Субмодуль. Профессиональные правонарушения медицинских работников. Уголовная ответственность за профессиональные и профессионально-должностные преступления
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза в случаях привлечения медицинских работников к уголовной и гражданской ответственности за профессиональные
правонарушения
Субмодуль. Значение медицинской документации для производства судебно-медицинской экспертизы
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний и при половых преступлениях
Частный модуль. Судебно-медицинская диагностика в случаях
внезапной (скоропостижной) смерти
Тестовый экзамен
Приложение
Словарь терминов ................................................................................ 466

 

Цена: 220 грн | Наличие: уточняйте | Оформить заказ сейчас

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики

Автор: Irina от 6-04-2018, 13:58

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики


128с
Фрагмент книги. Посмотреть
Книга представляет собой краткое руководство по ключевым вопросам диагностики заболеваний внутренних органов. Все разделы представлены в виде наглядного материала – кратких структурных логических схем (алгоритмов). Содержание книги подчинено единой схеме, что значительно облегчает возможности оперативной работы с книгой и быстрый поиск симптома или синдрома.
Для врачей всех специальностей, факультетов повышения квалификации и студентов медицинских вузов.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас